วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ

กลยุทธ์ขององค์การ 3 ระดับ ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์การหรือกลุ่มกิจการ (Corporate Strategy หรือ Companywide Strategy)
เป็นกลยุทธ์หลักขององค์การโดยรวม
2. กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ หรือกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน (Business Strategy หรือ Competitive Strategy) เป็นกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขัน
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การผลิต เป็นต้น

ประเภทของกลยุทธ์ระดับองค์การที่สำคัญ (Grand Strategy)
1. เน้นความมั่นคง
(Stability Strategy คือ Status Quo)
2. เน้นการเจริญเติบโต
(Growth Strategy หรือ Expansion Strategy )
3. ตัดทอนหรือลดขนาดการดำเนินงานลง
(Retrenchment Strategy)

กลยุทธ์ระหว่างประเทศ 4 ระดับ
1. กลยุทธ์ International Strategy
กลยุทธ์นี้กิจการจะทำการผลิตสินค้าที่แหล่งกำเนิดแล้วส่งออกไปขายในต่างประเทศ
2. กลยุทธ์ Multidomestic Strategy
กลยุทธ์นี้ กิจการจะทำการผลิต วิจัยและพัฒนา และการตลาดในตลาดท้องถิ่นที่เป็นดำเนินธุรกิจ
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสำคัญ
3. กลยุทธ์ Global Strategy
กิจการขนาดใหญ่ที่เลือกใช้กลยุทธ์แบบนี้ จะเลือกทำเลที่ตั้ง 2-3 ที่ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการผลิต การทำตลาด และการวิจัยพัฒนา เพื่อทำให้ต้นทุนในการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนา และอื่น ๆ ต่ำกว่าการเลือกใช้กลยุทธ์ 2 แบบ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากจะได้การประหยัดจากขนาด (Economy of Scales) เกิดขึ้น
4. กลยุทธ์ Transnational Strategy
กิจการที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้ต้องการบรรลุทั้งเป้าหมายต้นทุนต่ำ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดท้องถิ่นนั้น ๆ โดยคำนึงข้อกำหนดของรัฐบาลของแต่ละท้องถิ่น

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)หรือ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน (Competitive Strategy)
กิจการขนาดใหญ่ (Corporation) โดยทั่วไปมี ธุรกิจหลายประเภท ซึ่งอาจจัดโครงสร้างเป็นหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Units)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น